ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7

Kort fortalt

Denne grund- og specialiseringsuddannelse omfatter uddannelse i transport af farligt gods inkl. klasse 7, i emballager i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
22305 - ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7

Målgruppe: Personer, der skal transportere farligt gods, inkl. klasse 7, i emballager i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, bestået eksamen, samt udstedelse af ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager - inklusive gods hørende til klasse 7, men med undtagelse af gods hørende til klasse 1.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens gældende retningslinjer.
Særlige krav til det faglige indhold:
Kurset skal som et minimum omfatte følgende emner:
- De almindelige bestemmelser vedrørende transport af farligt gods, herunder de vigtigste faretyper.
- Information om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af affald.
- Forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.
- Hvad man skal gøre efter en ulykke (førstehjælp, trafiksikkerhed, grundlæggende viden om brug af beskyttelsesudstyr, skriftlige anvisninger m.v.)
- Mærkning med påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte.
- Formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer.
- Forbud mod sammenlæsning på samme køretøj eller i container.
- Sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages under på- og aflæsning af farligt gods.
- Generelle oplysninger om privatretligt ansvar.
- Information om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer (multimodal transport).
- Håndtering og stuvning af kolli.
- Trafikrestriktioner i tunneler og instruktion i adfærd i tunneller (forebyggelse og sikkerhed, handling i tilfælde af brand eller andre ulykker osv.).
- Bevidsthed om sikring.
- Særlige farer i forbindelse med ioniserende stråling.
- Særlige krav vedrørende emballering, håndtering, sammenlæsning og stuvning af radioaktive stoffer.
- Særlige forholdsregler, der skal tages i tilfælde af en ulykke, der involverer radioaktive stoffer.

Fagnummer: 22305 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7 Varighed 3,6 dage